Daftar RT/RW Desa Karanglo

DAFTAR Ketua RW DESA Karanglo

 

1.

2.

3.

4.

       RW 1                   

       RW 2

       RW3

       RW 4

:

:

:

:

WAHYU HARIS SUDIRMAN

SULADI

Salimin

SUWARNO

 

DAFTAR Ketua RT SE - DESA Karanglo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

RT. 01 RW. 01

RT. 02 RW. 01

RT. 03 RW. 01

RT. 04 RW. 01

RT. 05 RW. 01

RT. 06 RW. 01

RT. 01 RW. 02

RT. 02 RW. 02

RT. 03 RW. 02

RT. 04 RW. 02

RT. 05 RW. 02

RT. 01 RW. 03

RT. 02 RW. 03

RT. 03 RW. 03

RT. 04 RW. 03

RT. 01 RW. 04

RT. 02 RW. 04

RT. 03 RW. 04

RT. 04 RW. 04

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

SUKIRWAN

ABU SUKUR

RATIWAN

SUHADA SIMEHUAN

SUKARJO

DAYAT

RUJITO

KUSEN

SUROSO

WABUKHORI

TJIPTO TEGUH WIBOWO

WALIM ACHMAD SOBIRIN

EKO SUPRAPTO

SURATNO NARSO

RASIM

WARIM

TARMO

SADIONO, S.Pd.

RUSDI